Så får du fräsch luft i fritidshuset

Fräsch luft i fritidshuset. Nya ventiler.
Foto av Lars Bärtås

Fuktig och unken luft är ett vanligt bekymmer i våra fritidshus. Men oftast går det att åtgärda med relativt enkla hjälpmedel. Så här går du tillväga för att förbättra luftkvaliteten inomhus.

Känner du ”sommarstugelukt” när du kliver in i ditt fritidshus? Ja, då har du förmodligen problem med fukt och bristfällig ventilation i huset.
– Sommarstugelukt är ett varningstecken på fuktproblem och beror oftast på att material, som till exempel spånskivor eller textilier, blivit fuktiga och ger ifrån sig illaluktande ämnen, säger Christer Harrysson, professor i byggteknik och författare till boken ”Bygg bättre billigare”.
En del områden i huset är särskilt utsatta för fuktbelastning, i synnerhet krypgrund, källare och vindsutrymme där klimatet brukar variera mycket.
– Ibland finns det byggtekniska brister som bidrar till att förvärra situationen, till exempel att vindsbjälklaget inte är tätat och släpper upp fuktig luft från bostaden. Det är också vanligt att husgrunden är otillräckligt dränerad eller att marken runtomkring har felaktig lutning mot grunden.

”Välj en oberoende fackman – och undvik ’besiktningsmän’ som vill sälja en specifik produkt!”

Upplever du att fuktproblemen är svåra att lokalisera och åtgärda bör du kontakta en besiktningsman.
– Undvik företag som är inriktade på att sälja en specifik produkt eller tekniklösning. Istället bör du välja en oberoende besiktningsman som har kompetens att göra en helhetsbedömning av huset. En sådan bedömning kan till exempel innefatta byggteknik, ventilation, fukt och energianvändning.

friskluftsventil
Håltagning för ventil. I fritidshus med dålig ventilation kan det bli nödvändigt att installera nya friskluftsventiler.

Ventilationen är en faktor som brukar vara relativt enkel att åtgärda. Många hus har så kallad självdragsventilation, vilket innebär att luftväxlingen styrs naturligt av temperaturskillnader och klimatförhållanden. Självdraget brukar fungera bra under vintertid när det är kallt ute och varmt inomhus. Men under sommaren, då vi brukar vistas i våra fritidshus, kan luftväxlingen vara nästintill obefintlig.
– I så fall måste du vädra och behöver kanske sätta fart på luften via fläktar. Du bör även ha alla väggventiler öppna, om sådana finns.

Att installera friskluftsventiler var ingen självklarhet förr i tiden, då man ofta ansåg att bostaden kunde ”andas” genom otätheter i byggnaden. Men idag eftersträvar man att hus ska vara energieffektiva och samtidigt hålla god luftkvalitet.
– För hälsans och komfortens skull är det viktigt att försöka skapa en kontrollerad ventilation, där både tilluft och frånluft fungerar. Du bör åtminstone ha en ventil i ytterväggen i varje sovrum och gärna också i vardagsrummet.

När det gäller frånluftventilationen bör du säkerställa att det finns ett fungerande utsug i våtutrymmena för att transportera bort fukten.
– En liten badrumsfläkt kan göra stor nytta och kostar inte mycket. Välj gärna en fläkt som är lätt att reglera. Det finns till exempel modeller som kan styras med en timer, vilket passar särskilt bra i ett fritidsboende.

Det är även klokt att ha frånluftsventilation i köket där det sprids mycket fukt och matos.
– Har du en köksfläkt bör den helst vara igång även när du inte lagar mat. Är fläkten bullrig kan en liten extrafläkt med låg ljudnivå vara en bra lösning.

Är du osäker på hur ventilationen fungerar kan du göra ett enkelt test genom att placera ett papper över frånluftsventilerna.
– Är ventilationen tillräcklig ska papperet sugas fast. I annat fall behöver du rengöra ventilen och kanalen innanför, då det lätt bildas smuts där som kan täppa igen utsuget, säger Christer Harrysson.

Håll koll på ventilationen

• Se till att kanaler, fläktar och ventiler är rena – annars finns risk att luftväxlingen blir otillräcklig.
• Använd ögon och näsa. Instängd lukt och matos som stannar kvar i rummen, samt immiga badrumsfönster som inte torkar, är tecken på hög luftfuktighet och bristfällig frånluftsventilation.
• Återkommande trötthet, huvudvärk och allergiliknande besvär kan vara symtom på osunt inomhusklimat.

… Och ta hjälp av instrument

Med hjälp av instrument som mäter relativ fuktighet i luft (hygrometer) och i byggmaterial (fuktkvotsmätare) kan du få en tydligare bild av inomhusklimatet. Den relativa luftfuktigheten varierar mycket under året och därför bör mätning utföras med viss regelbundenhet och under längre tid. Ett tips är att installera fuktmätare i krypgrunden för kontinuerlig mätning. Det är viktigt att ha kunskap om hur instrumenten fungerar och hur mätvärdena ska tolkas. Ta hjälp av en fackkunnig om du är osäker.

5 sätt att minska fukt och dålig lukt

Väggventiler: Justerbara ventiler bör finnas i ytterväggar i sovrum och andra rum som du vistas i längre tid. I regel placeras ventilen ovanför ett fönster och element för att förhindra drag. Att borra upp ventiler är förhållandevis enkelt om huset har trästomme. På nätet hittar du monteringsanvisningar och instruktionsfilmer.

Frånluftsfläkt: Fläkten monteras i våtutrymmen i anslutning till frånluftskanal eller yttervägg/tak. Välj gärna en fläkt som är praktisk att styra, gärna med timer. Om fläkten ska anslutas till elnätet och inte via stickpropp måste du anlita en behörig elinstallatör.

Luftavfuktare (inomhus): Bidrar till att minska den relativa luftfuktigheten och torka ut fuktiga bostadsutrymmen – men rår dock aldrig på orsaken till fuktproblemet. Var noggrann med att välja en modell som anpassad för rätt klimatförhållanden. Säkerställ att vattnet från avfuktaren automatiskt leds bort när du inte är på plats. Vid avfuktning bör väggventilerna vara stängda.

Luftsolfångare. Luftsolfångaren, även kallad solventilator, används främst för att öka ventilationen och driva bort fuktig luft ur huset. Praktiskt i mindre stugor med låg eller ingen uppvärmning.

Uppvärmning. För att undvika fuktproblem bör huset hållas uppvärmt, gärna upp mot +15 grader för att garantera en frisk inomhusmiljö.

Liknande inlägg